Ponad 10 lat doświadczenia
Zawsze darmowa dostawa

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

www.senpo.pl

 

Obowiązuje od 15 grudnia 2023 r.

 

§1

Tożsamość administratora danych

 

 1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu prowadzonego pod adresem senpo.pl jest SENPO sp. z o.o. sp.k., ul. Bolesława Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, NIP: 7822887530; REGON: 38715849700000; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862450. Dane kontaktowe: sklep@senpo.pl, tel. +48 535 635 716.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania plików cookies i stosowanych narzędzi analitycznych i marketingowych na naszej stronie zostały umieszczone w Polityce cookies dostępnej pod adresem: https://senpo.pl/polityka-cookies/
 3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych (Kupujących), w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym lub w salonie stacjonarnym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, który prowadzi.

 

§2

Stosowane definicje

 

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem senpo.pl za pośrednictwem którego Użytkownik/Kupujący może: przeglądać jego zawartość (podstrony, sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy, dane teleadresowe, inne aktywne formularze na stronie Sklepu), składać zamówienia na towary (sklep on-line, inne formy zamówienia), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), etc.
  2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: SENPO sp. z o.o. sp.k., ul. Bolesława Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, NIP: 7822887530; REGON: 38715849700000; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862450. Dane kontaktowe: sklep@senpo.pl, tel. +48 535 635 716.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie, w tym Kupujący zawierający umowę sprzedaży w Sklepie.
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
  5. Państwa trzecie – państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

§3

Cele przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu:
  1. przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego lub w salonie stacjonarnym, której osoba jest stroną, a także w celu dostawy oraz realizacji uprawnień wynikających z umowy sprzedaży odpowiednio dla sprzedaży internetowej i stacjonarnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  3. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  4. wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
  5. rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
  6. wysłania zapytania o udzielenie opinii o Towarach/Sklepie Administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak Ceneo.pl i Zaufane.pl za zgodą osoby, które dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  7. prowadzenia rekrutacji na stanowisko lub funkcję, o którą osoba się aktualnie ubiega, jeśli Administrator danych ogłasza nabór na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych portali. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych przed zawarciem umowy, jak i na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych dodatkowych lub zgody na przetwarzanie danych na cele przyszłych rekrutacji,
  8. dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia realizacji umowy zawartej na odległość lub w salonie stacjonarnym, w tym wysyłki towaru, wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania oraz udziału w rekrutacji, jeśli ogłoszono nabór, a osoba której dane dotyczą wyraziła chęć uczestnictwa. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy sprzedaży, w tym zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania lub inne formularze dostępne na stronie internetowej Sklepu,
  2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  3. wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
  4. rejestracja konta w Serwisie,
  5. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

§5

Zakres przetwarzanych danych

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:
  1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię lub imię i nazwisko, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
  3. złożenia zamówienia w sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane rozliczeniowe,
  4. rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
  5. wystawienia rachunku lub faktury: nazwa podmiotu lub imię i nazwisko osoby fizycznej, adres siedziby lub miejsca dostawy, NIP, REGON.

 

§6

Okres przetwarzania danych

 

 1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu:
  1. zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
  2. w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji – do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
  3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych,
  4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – np. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych przed zawarciem umowy. Brak danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się w takiej sytuacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.
  5. w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

§7

Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  1. hostingu strony www,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, komunikacji elektronicznej (czat na stronie, poczta e-mail), etc.,
  3. prowadzenia obsługi księgowo-podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym:
  1. usługi kurierskie i pocztowe, aktualnie dostępne do wyboru w Sklepie przez kupującego w zakresie dostawy Towaru,
  2. obsługę płatności (banki prowadzące rachunek płatniczy Sklepu i operatorzy płatności online), o których mowa w Regulaminie sklepu online.
 3. Dane osobowe (imię, adres e-mail) oraz informacje o zamówieniu Użytkownika mogą zostać udostępnione za jego zgodą do serwisów agregacji opinii, jak:
  1. ceneo.pl – prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674781, REGON 365338986,
  2. zaufane.pl – prowadzony przez Fabrykę e-biznesu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630.

 

§8

Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

 

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzaj odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. “Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA.
 2. W pozostałych zakresie dane osobowe Użytkownika, w tym Kupującego nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

§9

Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

 

 1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych – szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u – Facebook – „@senpo.spijdobrze” i/lub Instagram pod nazwą konta „@senpo.pl”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych.
 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms, Inc., (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy
 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. “Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA.

 

§10

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych,
  • do poprawiania danych,
  • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.